Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Femal balans - PMS

ett kliniskt dokumenterat naturmedel mot PMS

 

Femal balans

 

 

 

Femal balans

är naturligt och svensk-tillverkat

 

 

 

Femal balans är ett sunt, friskt sätt att behandla en naturlig del av livet. Två skandinaviska studier från 2002 och 2005 visar att det fungerar.

 

  • Reducerar PMS-symtom med 80%
  • Minskar viktuppgång vid PMS med 50%
  • Ökar livskvaliteten och verkar uppiggande
  • Innehåller inte fytoöstrogen

 

Det premenstruella syndromet

80% av alla fertila kvinnor lider av PMS. De är friska och aktiva men har besvär som beror på en ökad känslighet för gulkroppshormon (progesteron) och dess nedbrytningsprodukter i cellmembran och receptorer.

 

Bara i Sverige lider över en miljon kvinnor av PMS. 10 – 15% av dessa får hjälp inom skol-medicinen. Många fler behöver hjälp men tvekar pga biverkningsrisk och att de inte alltid tas på allvar.

 

Kliniska studier visar att Femal balans ger minst lika bra effekt som de skolmedicinska preparaten men utan biverkningar.

Enligt en svensk undersökning drabbas ca 80% av alla kvinnor mellan 19-49 år av PMS. Hälften av dessa har medelmåttiga till svåra problem, vilket innebär att besvären tydligt påverkar deras sociala liv, familjerelationen och arbetsförmågan. Men även de som har milda besvär märker av irritation, svullnad, viktuppgång, olust och dåligt själv-förtroende. Många kvinnor med PMS-problem upplever också att brösten blir ömma och att sexlusten minskar. De flesta med PMS vill ha hjälp men vet inte om att det finns enkla, naturliga och effektiva alternativ.

Det är intressant att det framförallt är aktiva och ambitiösa kvinnor som lider mest av PMS-besvär. Dvs de kvinnor som har minst tid att ha det. PMS är inte bara ett syndrom, det en frågan om jämställdhet.

 

Många kvinnor vet inte om att de har PMS

Många kvinnor vet inte om att de lider av PMS. Anledningen är att både symtomen och tidpunkten när besvären kommer kan variera från månad till månad. Ena månaden kan de känna sig irriterade och svullna hela veckan före mens. Nästa månad märks det nästan inte alls, för att tredje månaden komma tillbaka som oro och gråtmildhet direkt efter ägglossningen.

Många PMS-kvinnor säger vid intervjuer att et först var i 30-års åldern som de förstod att det var PMS de led av - detta trots att de hade haft besvären under lång tid.

 

Behandlas som sjuka kvinnor

Inom skolmedicinen används företrädelsevis vätskedrivande preparat (spironolaktoner) och SSRI-preparat. Inget av dessa läkemedel ger en lindring av hela symtom-komplexet utan ofta bara på en specifik del, antingen på irritation och depressionstendens eller på ödem.

Mellan 25-50% av de kvinnor som medicineras konventionellt upplever
lindring.

 

Biverkningar avskräcker många

Såväl vätskedrivande preparat liksom de sk SSRI-preparaten kan ge biverkningar som påminner om PMS-symtomen – även när de ges i låg dos. De vanligaste biverkningarna för vätskedrivande medel är: blodtrycksfall, svimningskänsla, dåsighet, huvudvärk och kalium- och/eller magnesium-brist.

För SSRI-preparat är de vanligaste biverkningarna: Trötthet, dåsighet, yrsel, svettningar, sexuella störningar, illamående, diarré och ångest.

Endast ca 10 – 15% av PMS-kvinnorna söker vård för sina problem, men många mer skulle behöva hjälp. Förklaringen till att inte fler söker hjälp är dels att de ofta inte tas på allvar, dels att de läkemedel som finns upplevs som skrämmande.

 

PMS – den vanligaste orsaken till korttidssjukskrivning

Samhällsekonomisk kostar PMS stora pengar. PMS är en av de vanligaste orsakerna till korttidssjukskrivning hos kvinnor. Trots att 8 av 10 kvinnor har någon form av PMS, och trots att det orsakar problem både ekonomiskt och mänskligt, forskas det mycket lite på PMS. PMS tas inte på allvar. Ett bra exempel på detta är att det inte finns någon medicinsk specialitet för PMS. Kvinnor med PMS hamnar mellan öppenvården, gynekologi och psykiatri.

 

Paradoxen – det finns ingen hormonell obalans

När det gäller klimakteriet finns det en klar obalans mellan könshormon och hypofyshormon, men något sådant samband finns inte vid PMS. All forskningen tyder istället på andra orsaker till PMS. De kroppsliga såväl som de pskiska problemen beror på en ökad känslighet för gulkroppshormon (progesteron) och dess nedbrytningsprodukter. Progesteron bildas i äggstocken från ägglossningen och fram till någon dag innan menstruationen börjar. Känsligheten gäller framför allt vävnaden i mellanhjärnan (hypotalamus) och i tarmar, mage och bröst. Progesteron och dess nedbrytningsprodukterna påverkar också den s.k. GABA-receptorn i centrala nervsystemet med nedstämdhet som följd.

 

Premenstruella besvär, Femal minskade besvären med mellan 63-88%

Referat av en studie med titen Assessment of the Effects of the Herbal Remedy Femal on the Symptoms of Premenstrual Syndrome.

Författare: Kaj Winther och Christer Hedman. Publicerad i:
Current Therapeutic Research vol. 63, no. 5, pp. 344-53, 2002.

 

Studien som är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad genomfördes i Danmark.

32 kvinnor i åldern 27-50 år som haft PMS-problem i genomsnitt i 11,5 år ingick i studien som varade i 2 månader. Resultaten jämfördes både mellan placebo och Femal balans, och inom de båda grupperna.

Bäst effekt fick forskarna när man jämförde effekten hos de kvinnor som först fått placebo och sedan Femal balans. Alla de vanligaste PMS symtomen reducerades med mellan 63 – 88%. Dessutom kortades besvärsperioden med ca 40 %. Från i genomsnitt 5,7 dagar per cykel ner till 3,5 dagar.

 

Diagram PMS-symtom

 

 

 

Femal balans minskar PMS-symtomen med mellan 63 och 88%.

 

Dessutom förbättrades ett antal livsstls-parametrar.

 

Viktuppgången minskade med

2,5 kg.

 

Femal i jämförelse med SSRI

 

 

 

 

Femal balans är lika bra eller bättre än SSRI-preparat.

 

Ref: JAMA vol. 278,
no. 12, 1997. 

 

En studie på 101 PMS kvinnor publicerades den 3 juni 2005 vid 6th Congress of European Society of Gynecology i Helsingfors.

Studien som är en fyra månaders, dubbelblind och randomiserad GCP-studie på 101 kvinnor med en två månaders uppföljningsperiod, visar att problem som irritation, vätskeansamling, nedstämdhet och dålig sömn reduceras med upp till 70% under de fyra månader som den dubbelblinda studien pågick. Under uppföljningsperioden förstärktes resultatet ytterliggare med ca 15%.

 

Studien bekräftar resultatet från den tidigare studien samtidigt som den visar att effekten inte är av övergående karaktär. Tvärtom så förstärks nyttan av Femal över tiden.

De 101 kvinnorna i åldern 20-50 år, delades in i tre grupper beroende på huvudsymtom: De tre områdena var 1. depression, 2. irritation, ilska och kort stubin, och 3. övriga. I den grupp som hade depression som bakomliggande orsak till PMS, gav Femal balans ingen signifikant effekt. Förklaringen är sannolikt att dessa kvinnor inte led av PMS utan av depression.

I den grupp som hade irritation, ilska och kort stubin som huvudbesvär, gav Femal balans däremot en mycket god effekt. (ca 70% av alla med PMS har irritation, ilska och kort stubin som huvudbesvär).

Diagrammen nedan härrör från den grupp som angav irritation som dominerande symtom.

Effekten på viktuppgång var inte lika tydlig i denna studie som i den förra. Förklaringen är att i den tidigare studien uppgav huvuddelen av kvinnorna viktuppgång som huvud indikation.

 

Individuella PMS-besvär

 

 

 

 

Diagrammet visar att de kvinnor som fått Femal balans upplever PMS-besvären
40-70% lindri-gare än de som fått placebo.

 

Redan efter en månad...

Diagrammet visar att samt-liga PMS-besvär förbättras redan efter en månad, men att effekten förstärks ju längre Femal balans används.

Effekten under de fyra månader som den dubbel-blinda studien varade visas.

Vid den två månaders upp-följningen för-bättras resulta-ten med ytter-liggare 15%.

 

Det är värt att notera att även om resultaten från de båda studierna i stort är samstämmiga så skiljer en del resultat mellan studierna. Detta beror på de olika inklutionskriterierna. I den första studien var vattensamling och viktuppgång de vanligaste problemen, medan det i den senare studien var irritation, ilska och kort stubin som dominerade.

Det är också värt att notera att Femal balans besitter en tydligt kvardröjande effekt.

 

Mekanisman bakom Femal Balans

Från skolmedicinska studier av PMS vet man med stor sannolikhet att PMS-symtom orsakas av att gulkroppshormonet och dess sönderfallsprodukter binds hårt till receptorerna i bröst, tarmar och hjärna. Bindningen gör att kroppen samlar vätska, brösten blir ömma, tarmarna blir uppspända och orörliga, magen svullnar. Ny forskning tyder också på att gulkroppsmetaboliterna binds till en receptor i det centrala nervsystemet – GABA receptorern. Denna bindning har en dämpande effekt på kommunikationen mellan celler med en känsla av nedstämdhet som följd.

Till skillnad mot GABA har Serotonin en stimulerande effekt på cellkommunikationen. Inom skolmedicinen har man också kunnat visa att en liten tillförsel av serotonin verkar kunna lindra PMS symtom. Samma erfarenhet har man också vid behandling av klimakteriesymtom med serotonin.

Mekanismen bakom Femal är inte helt klarlagd. Men de goda resultaten på såväl PMS som klimakteriebesvär tyder på att pollen-pistillextraktet i Femal balans har en receptorpåverkan. Sannolikt bromsas bindningen av gulkroppsmetaboliter samtidigt som det sker en ökad tillgänglighet av serotonin.

Sedan tidigare vet man också att pollen främjar samandragningen av urinblåsan och verkar avslappnande på urinledaren. Detta ger en milt vätskedrivande effekt. Pollen har också en hämmande effekt på leukotriner vilket minskar bildningen av ödem.

 

Aktiva innehållsämnen

Femal balans innehåller naturens mest koncentrerade näring. Tillsammans med sperma och ägganlag är pollen ensamt om att innehålla all den näring som behövs för att ett liv skall uppstå. Kroppen tillförs viktiga antioxidanter, enzymer, bioflavonoider och spårämnen. Ämnen som visat sig återskapa fysisk och psykisk balans hos kvinnor med PMS och klimakteriebesvär. Hela välbefinnandet ökar - under hela månaden. Dessutom är Femal balans fritt från hormonlika ämnen.

 

knapp_egen  Du kan enkelt och säkert köpa den här produkten on-line från evitamin.se. Klicka på knappen!

 

 

 

« Tillbaka