Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Klimakteriebesvär - svårighetsgrad bedömd med MRS-scale

Remifemin-ask

 

 

 

Remifemin

är ett hormonfritt preparat baserat på extrakt från roten av Silverax, Acteae (Cimicifuga) racemosa

 

En klinisk studie har gjorts, i vilken effekten av Remifemin är bedömd med hjälp av ett nytt index för svårighetsgrad - MRS

 

Skattning av klimakteriesymtomens svårighetsgrad

har tidigare så gott som uteslutande skett med användning av Kuppermann's index. I en klinisk studie av Osmers et al. har i stället ett nytt sätt att bedöma svårighetsgraden använts, Menopausal Rating Scale (MRS) enligt Hauser et al. MRS kan ha fördelar när det gäller att beskriva - och sortera upp - effekterna av Remifemin.

 

Menopausal Rating Scale

listar 10 klimakteriesymtom - liksom Kuppermann's index.
Det nya är att MRS "sammanför symtomen" i fyra "huvudgrupper". Effekten av ett medel kan därmed bedömas för väsentliga symtomgrupper:

 

1. Hot flushes

står för symtomen värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter

 

2. Psykiska besvär

står för nervositet, tendens till depression och nedsatt förmåga och nedsatt minne

 

3. Somatiska besvär

beskriver hjärt-besvär (palpitationer) såväl som besvär från leder och muskler

 

4. Atrofiska besvär

beskriver slemhinnetorrhet, urinvägsbesvär och nedsatt sexuell lust

 

Studen av Osmers

är en randomiserad, dubbelblind, multi-center studie under tre månader. Den omfattade 268 kvinnor. Man bedömde effekten av Remifemin gentemot placebo. Den statistiska utvärderingen är presenterad som "effekt av Remifemin minus placeboeffekt" hos å ena sidan kvinnor i "tidigt klimakterium" (efter 1 år av klimakteriesymtom) och å andra sidan hos kvinnor i "sent klimakterium" (mer än 3 år) av klimakteriesymtom.

 

Resultat

Figur 1 visar fördelningen av patienter per var och en av de 10 grund-symtomen. Resultatet av "effektstudien" beskrivs i de två följande figurerna, fig. 2 och. 3.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av Remifemin-behandling var mer uttalad hos kvinnorna i "tidigt klimakterium" än hos kvinnorna i "sent klimakterium". Effekten var i båda grupperna bäst på värmevallningar, följt av atrofiska besvär och psykiska besvär. För dessa tre symtomgrupper visade studien statiskt signifikanta resultat på 5% nivå. För symtomgruppen somatiska besvär uppnåddes ingen statistisk signifikans.

 

Osmers fig 1

 

Fig. 1. Stapeldiagrammet visar procentuella antalet kvinnor med medelsvåra till svåra symtom i vardera av de 10 symtomen i MRS-score systemet.

 

Osmers fig 4 

 

Fig. 2. Bilden visar effekten av "Remifemin minus placeboeffekten" i de fyra grupperna av symtom i MRS-score systemet. Resultaten i den här figuren gäller kvinnor i "tidigt klimakterium" definierat som cirka 1 år efter menopaus och ett FSH värde cirka 20 U/liter. (FSH = follikel stimulernade hormon från hypofysen).

 

Osmers fig 3

 

Fig. 3. Bilden visar effekten av "Remifemin minus placeboeffekten" i de fyra grupperna av symtom i MRS-score systemet. Resultaten i den här figuren gäller kvinnor i "sent klimakterium" definierat som cirka 3 - 4 år efter menopaus och ett FSH värde cirka 40 U/liter. Det framgår att effekten av Remifemin är sämre redan efter tre års klimakteriebesvär.

 

Författarna undersökte också biverkningar till Remifeminbehandling i jämförelse med placebo och skriver att "de få, milda och övergående biverkningarna ligger i överensstämmelse med vad som tidigare rapporterats (se Low Dog et al., hämta här). Se referenserna här.

 

Författarna sammanfattar budskapet på följande sätt: Den nu presenterade, randomiserade studien bekräftar tidigare resultat av andra studer av effekten av ett isopropanoliskt Cinicifuga racemosa extrakt i vad gäller behandling av klimakteriebesvär. Kvinnor i "tidigt klimakterium" synes ha större fördel av preparatet än kvinnorna i "sent klimakterium". Undergruppen "Hot flushes" svarade bäst på behandlingen.

 

När det gäller säkerhetsaspekten förekom vares sig statistiskt signifikant eller kliniskt relevant skillnad mellan isopropanol-extrakt av Cimicifuga racemosa och placebo. Cimicifuga-extraktet kan fastslås ha en gynnsam effekt-risk ratio.

 

Frågor och kommentarer mailas till Ingemar Joelsson här

 

« Tillbaka