fbpx

Skräddarsytt för magens bästa

Mjölksyrabakterier spelar en vital roll för en mage i balans – och därmed för att vi ska må bra. Men det är viktigt att ha koll på innehållet. Vilka bakteriestammar som ingår och i vilka mängder är avgörande för effekten.

3 oktober, 2022

Det finns mängder av mjölksyrapreparat med olika bakteriestammar i extremt olika doser och proportioner på marknaden. Behöver du tillskott av mjölksyrabakterier är det därför viktigt att ta reda på vilka stammar som är bäst dokumenterade och hur många som faktiskt överlever och kan göra nytta i den tuffa mag- och tarmmiljön.

Just att skapa ett så optimerat, effektivt och säkert mjölksyrapreparat som bara är möjligt för att få en mage och tarm i balans var utgångspunkten i utvecklingen av kosttillskottet triGUT.

Unik sammansättning

Resultatet har blivit ett unikt kosttillskott med tre av världens bäst dokumenterade mjölksyrastammar i en proportion som är skräddarsydd för att överleva och därmed kunna fungera fullt ut i mag- och tarmsystemet.

triGUT består av ett komplex bestående av tre olika mjölksyrastammar som tillsammans har dokumenterats i 1 200 studier. Bakom dokumentationen av dessa tre bakteriestammar ligger mer än 30 års forskning. Det gör triGUT till världens i särklass mest väldokumenterade mjölksyrapreparat.

En viktig slutsats av den breda dokumentation som har gjorts av de tre ingående bakteriestammarna är att det framför allt är några saker man som konsument ska se upp med:

 • Bara för att en art heter exempelvis Lactobacillus Plantarum eller Lactobacillus Rhamnosus innebär inte det att den har de egenskaper som förväntas.
 • Studierna visar att bara ett mycket litet antal stammar, även i välkända familjer, överlever och binder till tarmslemhinnan på ett effektivt sätt.
 • Det är heller inte antalet bakterier som avgör effekten hos ett kosttillskott. Det är bakteriernas egenskaper i förhållande till antalet som avgör effekten.
 • Det enda sättet att ta reda på hur en bakteriestam beter sig är upprepade, välgjorda studier – det finns ingen genväg.
 • Det är därför det är så viktigt att på ett kosttillskott ange exakt den stam som studierna avser, till exempel Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103.

I rätta proportioner

Den unika sammansättningen i triGUT består av tre typer av bakteriestammar i exakt den mängd som använts i de kliniska studierna. Totalt innehåller triGUT mjölksyrabakterier i följande proportioner:

 • Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, 2 miljarder (2 kapslar). 800 publicerade studier.
 • Lactobacillus plantarum DSM 9843 , 10 miljarder (2 kapslar). 100 publicerade studier.
 • Bifidobacterium animalis spp lactis DSM 15954, 1 miljard (2 kapslar). 200 publicerade studier

Värt att notera är att antalet bakterier som anges här ovan motsvarar det antal som överlever den krävande passagen mellan mage och tarm – inte hur många bakterier som funnits från början.

Därför fungerar triGUT

Vad är det då som gör att de samverkande bakteriestammarna i triGUT fungerar så väl, enligt de studier som har gjorts?

Det handlar framför allt just om att de tre mjölksyrastammarna i triGUT, enligt studierna, verkligen överlever i mag-och tarmsystemet i högre grad än andra mjölksyrastammar. De har också en mer effektiv inbindningsmekanism och stannar därmed kvar längre i tarmsystemet. Samtidigt kompletterar de tre stammarna varandra väl, vilket ytterligare stärker funktionen på ett synergistiskt sätt.

triGUT mage

Fermenterar kolhydrater

triGUT-bakterierna har också en unik förmåga att kunna fermentera ett stort antal kolhydrater och omvandla dessa till kortkedjiga fettsyror. Därmed skapas en gynnsam miljö för tarmceller som enbart kan överleva på dessa kortkedjiga fettsyror, samtidigt som de kortkedjiga fettsyrorna fungerar som signalämnen som systemiskt påverkar kroppens immunologiska och antiinflammatoriska funktion.

En konkret effekt av detta är att proinflammatoriska interleukiner trycks ner medan antiinflammatoriska hjälparceller uppregleras.

Minskad gasbildning

En annan gynnsam effekt av att triGUT-bakterierna kan bryta ner många varierande kolhydrater är att detta bidrar till minskad gasbildning och uppblåsthet.

Studier visar också att den unika inbindningen av triGUT-bakterierna försvårar för skadliga bakterier som e-coli och salmonella att fästa på tarmslemhinnan.

Visade effekter

De tre samverkande bakteriestammarna har sammanfattningsvis effekter på stora delar av mag- och tarmsystemet. Bland dessa dokumenterade effekter märks:

 • Minskar både diarréer i allmänhet och diarréer orsakade av antibiotika och av Clostridium difficile.
 • Ökar avföringsfrekvensen vid trög mage
 • Minskar risken för infektioner i mage och tarm
 • Minskar inflammation i tarmen
 • Minskar gasbildning, uppblåsthet och smärta både hos barn och vuxna
 • Minskar generellt tarmproblem både hos barn och vuxna
 • Minskar IBS symtom med 80%-90%
 • Stärker immunsystemet och minskar förkylningssymtom och frekvens hos vuxna, barn och spädbarn
 • Minskar symtom på kolik – ökar sömnkvalitén

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Fyra av tio vuxna beräknas ha någon form av återkommande magbesvär som orolig mage, IBS, och lös eller hård mage. Tack och lov finns det mycket man kan göra själv i syfte att underlätta för mage och tarm att fungera väl och vara i balans. Klicka här för att få fler tips om hur du kan hålla magen på gott humör.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 3514 [1] => 3719 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3528 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.065454006195068 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

Här ett urval av referenser till studier gjorda på de bakteriestammar som ingår i triGUT:

Generella tarmproblem, avföringsfrekvens:

Eskesen D, et al. Br. J. Nutr. 2015;114(10):1638-46. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26382580/

I denna studie undersöktes effekten av Bifidobacterium DSM 15954 avseende avföringsfrekvens och generella tarmproblem som smärta, obehag och uppblåsthet. För att säkerställa den kliniska dosen undersöktes effekten gentemot placebo både mot en dos på 1 miljard DSM 15954 (den mängd som finns i triGUT) och en dos på 10 miljarder bakterier. Totalt ingick i 1 248 personer i studien. Resultatet var att båda doserna av DSM 15954 var lika effektiva och signifikant bättre gentemot placebo när det gäller samtliga parametrar. Slutsatsen är därför att den mängd av DSM 15954 som finns i triGUT är kliniskt relevant.

Trög mage/förstoppning:

Pitkala KH, et al. J Nutr Health Aging. 2007;11(4):305-311. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17653486/

Effekten av 1 × 109 CFU/dag av Bifidobacterium DSM 15954 (samma dos som i triGUT) testades på 209 äldre vårdhemsboende i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Deltagarna fick interventionen i en till sju månader beroende på längden på vistelsen på vårdhemmet. Gruppen som fick DSM 15954 hade signifikant fler dagar med normala tarmrörelser i förhållande till det totala antalet dagar med tarmrörelser. Antalet försökspersoner som upplevde normala tarmrörelser i mer än 30 % av dagarna ökade med 114 % i DSM 15954-gruppen.

Nishida, S. et al Milk Science 2004;53(2):71-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265429/

I denna kontrollerade studie testades Bifidobacterium DSM 15954 på 100 kvinnor med tillfällig förstoppning. De kvinnor som fick DSM 15954 hade mindre besvär med förstoppning än de som fick placebo. Dosen som användes var 4 × 109 men som en tidigare studie visat (Eskesen D, et al.) är 1 × 109, den dos som finns i triGUT fullt tillräcklig.

 Läckande tarm, normal tarmfunktion:

Jungersen, et al. Microorganisms. 2014;2:92-110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27682233/.

Publikationen är en sammanfattning av Bifidobacterium DSM 15954 och de över 300 publicerade studierna på denna unika bakteriestam. Studierna visar att DSM 15954 överlever magsyra och gallsalter samt binder till slemhinnan i tarmen. Resultatet är att DSM 15954 stärker tarmslemhinnan, minskar läckande tarm samt minskar mängden patogener i tarmen. Studierna visar också att Bifidobacterium DSM 15954 stödjer en hälsosam tarmflora, en normal tarmfunktion samt minskar antalet diarréer. Förutom de gynnsamma effekterna på mage- och tarm har DSM 15954 även en god effekt på immunsystemet.

IBS:

Ducrotte, P, et al. World J. Gastroenterol. 2012;18:4012-4018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22912552/

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 214 personer med IBS-symtom. I studien, som varade i 4 veckor, fick patienterna antingen Lactobacillus plantarum DSM 9843 (samma dos som triGUT) eller placebo. Personerna i DSM 9843-gruppen fick signifikant bättre resultat avseende smärta, gasbildning, svullnad och generella IBS-symtom. I snitt uppgav 8 av 10 deltagare en god effekt.

Francavilla R, et al. Pediatrics. 2010;126:e1445–52. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21078735/

Dubbelblind placebokontrollerad studie på 141 barn med IBS. Studien varade i 8 veckor och barnen fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo. I den grupp som fick ATCC 53103 minskade både intensiteten och smärtfrekvensen. Vid slutkontrollen kunde forskarna även visa att barnen i den aktiva gruppen hade fått en friskare tarmslemhinna. Dosen som användes motsvarar den mängd ATCC 53103 som finns i 3 kapslar triGUT. Men triGUT innehåller även en kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

Gawronska A, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2007; 25:177–84. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17229242/

En klinisk prövning på 104 barn med IBS, funktionell dyspepsi eller med buksmärta. Barnen fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo i 4 veckor. Barnen i ATCC 53103-gruppen fick signifikant mindre smärta och lindrigare IBS-symtom jämfört med de som fått placebo. Dosen som användes motsvarar den mängd ATCC 53103 som finns i 3 kapslar triGUT. Men triGUT innehåller kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

Niedzielin, K., et al. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2001;13:1143-1147. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11711768/

En dubbelblind studie på 40 patienter med IBS-symtom som smärta, gasbildning, förstoppning eller diarré. Efter 4 veckor rapporterade alla i gruppen som fick Lactobacillus plantarum DSM 9843 mindre smärta. Det fanns också en tydlig trend mot en bättre avföringsfrekvens i den aktiva gruppen. 95 % av patienterna i DSM 9843-gruppen rapporterade mindre IBS-problem – att jämföras med att endast 15 % i placebogruppen upplevde en förbättring. Dosen av DSM 9843 som användes motsvarar dosen i 4 kapslar triGUT. Men triGUT innehåller kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

Nobaek, S., et al. Am. J. Gastroenterol. 2001; 95:1231-1238. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10811333/

I denna dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studie ingick 60 deltagare med IBS- symtom. Studien som pågick i 4 veckor visade att smärta och flatulens symtom minskade signifikant hos IBS- patienter med Lactobacillus plantarum DSM 9843 jämfört med placebo. Vidare har DSM 9843 visat sig vara närvarande i alla aktiva rektala gruppbiopsier. Dosen som gavs motsvarar dubbeldos jämfört med den dos som finns i triGUT. Men triGUT innehåller även en kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

 Minskade diarréer:

Aggarwal S, et al. Indian J. Med. Res. 2014;139(3):379-85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4069731/

Randomiserade kontrollerade studier i utvecklade länder har rapporterat fördelar med Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 vid behandling av akut diarré. Studieresultaten visade att användningen av ATCC 53103 hos barn med akut diarré resulterade i kortare varaktighet och snabbare förbättring av avföringskonsistensen jämfört med kontrollgruppen. I denna öppna studie på 200 barn under 6 år med diarréer gavs antingen GG ATCC 53103 eller ingenting tillsammans med standardbehandling för diarré. Den grupp som fick GG ATCC 53103 hade signifikant snabbare tillfrisknande. Dosen som gavs var fem gånger högre jämfört med den dos som finns i triGUT. Men som visats i tidigare studier är den dos som finns i triGUT tillräcklig (Saxelin, M)

Hilton E, et al. J. Travel Med. 1997;4(1):41-43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9815476/

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 245 finländska resenärer som fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo. Studien visade att i den grupp som fick ATCC 53103 halverades antalet diarréer.  Dosen som användes är samma som finns i triGUT.

Annons
Annons