fbpx

Världens bäst dokumenterade mjölksyrakomplex

triGUT innehåller ett komplex av tre mjölksyrastammar vars egenskaper, effekt och säkerhet är dokumenterad i över 1 200 publicerade studier. Forskningsarbetet har pågått i mer än 30 år och har engagerat 1 000-tals forskare i Europa, Asien och USA. Inget mjölksyrakomplex i världen har i upprepade, stamspecifika studier kunnat visa samma unika egenskaper vid mag- och tarmrelaterade besvär som stammarna i triGUT.

7 december, 2022

Det som gör triGUT-bakterierna unika är bland annat deras förmåga att fermentera och spjälka ett stort antal kolhydrater samt att de specifikt binder till tarmslemhinnan både i tunn- och tjocktarmen.  Egenskaper som är avgörande för att minska gasbildning, inflammation, ömhet och andra obehag i tarmen.

Egenskaperna – inte antalet – avgör

Som ett resultat av det vetenskapliga arbetet har forskarna kunnat konstatera att bara ett mycket litet antal stammar, även inom välkända familjer som Lactobacillus, Bifidobacterium eller Acidofilus, överlever och binder till tarmslemhinnan lika effektivt som triGUT-bakterierna.

En annan viktig slutsats är att det inte är antalet stammar eller antalet bakterier som avgör effekten hos ett kosttillskott. Det är i stället bakteriernas egenskaper i relation till den kliniskt fastställda dosen som bestämmer nyttan. Dessutom – det finns bara ett sätt att ta reda på hur mjölksyrabakterier verkligen fungerar i tarmen – och det är upprepade, välgjorda studier. Väldigt få företag har gjort de studierna, på de stammarna och i det antal som finns i kosttillskottet.

Trigut – utvalda mjölksyrabakterier

triGut med tre olika stammar av mjölksyrabakterier ger effektiv hjälp vid gasbildning, IBS, orolig, lös eller hård mage

Rätt stam i rätt klinisk dos

Eftersom skillnaden är så stor, även mellan närbesläktade bakterier, är det viktigt att ett mjölksyratillskott deklareras korrekt. Det räcker därför inte att ange en familj eller en art, utan exakt den stam som ingår i kosttillskottet måste anges, exempelvis Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103.

Dessutom måste antalet CFU (antalet bakterier som överlever och binder till tarmen) deklareras per stam. Först då går det att få en uppfattning om kosttillskottets egenskaper – under förutsättning att det finns studier.

triGUT – stammarna

De tre stammar som ingår i triGUT är:

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103: 800 publicerade studier

Lactobacillus plantarum DSM 9843: 100 publicerade studier

Bifidobacterium animalis spp lactis DSM 15954: 300 publicerade studier

När mjölksyrabakterierna jämförs

När triGUT bakterierna jämförs med andra snarlika stammar visar studierna att dessa tre specifika varianter överlever passagen genom magen och tarmarna i betydligt högre utsträckning jämfört med övriga Bifidobacterium- och Lactobaciller. Studier visar också att de har en effektivare inbindningsmekanism och därför verkar kraftfullare och stannar kvar längre i tarmen.

Mjölksyrabakterierna i triGUT överelever passagen i magen och tarmen i betydligt högre grad än andra bakteriestammar. 

Verkar i olika delar av tarmen

Avgörande för funktionen är också att triGUT-bakterierna binder till och verkar i olika delar av tarmen, både i tunn- och tjocktarmen. Resultatet blir ett brett verkningsmönster vilket bidrar till en förbättring vid en rad olika problem som orsakas av eller som förvärras vid en obalans i tarmen.

Minskar läckande tarm

En annan viktig egenskap är att triGUT-bakterierna har en unik förmåga att stärka tarmslemhinnan. Denna skyddande process består av två kompletterande delar.

 1. triGUT-bakterierna har en unik förmåga att fermentera ett stort antal kolhydrater och omvandla dessa till kortkedjiga fettsyror, exempelvis smörsyra. Ämnen som fungerar som näring till tarmslemhinnan och som därigenom bidrar till att bygga upp den.
 2. När triGUT-bakterierna binder till tarmslemhinnan börjar de producera en biofilm som bidrar till att täta slemhinnan.

Denna dubbla effekt gör att triGUT har en unik förmåga att minska läckage från tarmen till blodbanan.

Dämpar gasbildning

En annan gynnsam effekt av att triGUT bakterierna bryter ner kolhydrater, inklusive stärkelse, är att detta bidrar till bättre matspjälkning med minskad gasbildning och uppblåsthet som följd.

Stärker det inflammatoriska försvaret

Men de kortkedjiga fettsyrorna har också andra avgörande egenskaper, de fungerar bland annat som signalämnen som är viktiga för kroppens immunologiska och inflammatoriska försvar.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Följande egenskaper hos mjölksyrabakterierna i triGUT är visade i upprepade, välgjorda och publicerade studier:

 • Minskar såväl diarréer i allmänhet som diarréer orsakade av antibiotika och av Clostridium difficile.
 • Ökar avföringsfrekvensen vid trög mage.
 • Minskar risken för infektioner i mage och tarm.
 • Minskar inflammation i tarmen.
 • Minskar gasbildning, uppblåsthet och smärta både hos barn och vuxna
 • Minskar generellt tarmproblem både hos barn och vuxna.
 • Minskar IBS symtom med 80 % – 90 %
 • Stärker immunsystemet hos vuxna, barn och spädbarn.
 • Minskar symtom på kolik – ökar sömnkvalitén.

Studierna visar också att biverkningsfrekvensen är lägre i den aktiva gruppen jämfört med de grupper som fått placebo (overksam kapsel). Några misstankar om interaktioner med läkemedel föreligger inte. Eftersom dessa tre bakterier normalt finns i friska tarmar hos människa finns ingen nedre åldersmässig gräns för användning.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 3528 [1] => 804 [2] => 303 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3514 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.1351490020752 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

Här ett urval av referenser för studier gjorda på de bakteriestammar som ingår i triGUT:

Generella tarmproblem, avföringsfrekvens:

Eskesen D, et al. Br. J. Nutr. 2015;114(10):1638-46. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26382580/

I denna studie undersöktes effekten av Bifidobacterium DSM 15954 avseende avföringsfrekvens och generella tarmproblem som smärta, obehag och uppblåsthet. För att säkerställa den kliniska dosen undersöktes effekten gentemot placebo både mot en dos på 1 miljard DSM 15954 (den mängd som finns i triGUT) och en dos på 10 miljarder bakterier. Totalt ingick i 1 248 personer i studien. Resultatet var att båda doserna av DSM 15954 var lika effektiva och signifikant bättre gentemot placebo när det gäller samtliga parametrar. Slutsatsen är därför att den mängd av DSM 15954 som finns i triGUT är kliniskt relevant.

Trög mage/förstoppning:

Pitkala KH, et al. J Nutr Health Aging. 2007;11(4):305-311. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17653486/

Effekten av 1 × 109 CFU/dag av Bifidobacterium DSM 15954 (samma dos som i triGUT) testades på 209 äldre vårdhemsboende i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Deltagarna fick interventionen i en till sju månader beroende på längden på vistelsen på vårdhemmet. Gruppen som fick DSM 15954 hade signifikant fler dagar med normala tarmrörelser i förhållande till det totala antalet dagar med tarmrörelser. Antalet försökspersoner som upplevde normala tarmrörelser i mer än 30 % av dagarna ökade med 114 % i DSM 15954-gruppen.

Nishida, S. et al Milk Science 2004;53(2):71-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265429/

I denna kontrollerade studie testades Bifidobacterium DSM 15954 på 100 kvinnor med tillfällig förstoppning. De kvinnor som fick DSM 15954 hade mindre besvär med förstoppning än de som fick placebo. Dosen som användes var 4 × 109 men som en tidigare studie visat (Eskesen D, et al.) är 1 × 109, den dos som finns i triGUT fullt tillräcklig.

 Läckande tarm, normal tarmfunktion:

Jungersen, et al. Microorganisms. 2014;2:92-110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27682233/.

Publikationen är en sammanfattning av Bifidobacterium DSM 15954 och de över 300 publicerade studierna på denna unika bakteriestam. Studierna visar att DSM 15954 överlever magsyra och gallsalter samt binder till slemhinnan i tarmen. Resultatet är att DSM 15954 stärker tarmslemhinnan, minskar läckande tarm samt minskar mängden patogener i tarmen. Studierna visar också att Bifidobacterium DSM 15954 stödjer en hälsosam tarmflora, en normal tarmfunktion samt minskar antalet diarréer. Förutom de gynnsamma effekterna på mage- och tarm har DSM 15954 även en god effekt på immunsystemet.

IBS:

Ducrotte, P, et al. World J. Gastroenterol. 2012;18:4012-4018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22912552/

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 214 personer med IBS-symtom. I studien, som varade i 4 veckor, fick patienterna antingen Lactobacillus plantarum DSM 9843 (samma dos som triGUT) eller placebo. Personerna i DSM 9843-gruppen fick signifikant bättre resultat avseende smärta, gasbildning, svullnad och generella IBS-symtom. I snitt uppgav 8 av 10 deltagare en god effekt.

Francavilla R, et al. Pediatrics. 2010;126:e1445–52. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21078735/

Dubbelblind placebokontrollerad studie på 141 barn med IBS. Studien varade i 8 veckor och barnen fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo. I den grupp som fick ATCC 53103 minskade både intensiteten och smärtfrekvensen. Vid slutkontrollen kunde forskarna även visa att barnen i den aktiva gruppen hade fått en friskare tarmslemhinna. Dosen som användes motsvarar den mängd ATCC 53103 som finns i 3 kapslar triGUT. Men triGUT innehåller även en kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

Gawronska A, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2007; 25:177–84. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17229242/

En klinisk prövning på 104 barn med IBS, funktionell dyspepsi eller med buksmärta. Barnen fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo i 4 veckor. Barnen i ATCC 53103-gruppen fick signifikant mindre smärta och lindrigare IBS-symtom jämfört med de som fått placebo. Dosen som användes motsvarar den mängd ATCC 53103 som finns i 3 kapslar triGUT. Men triGUT innehåller kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

Niedzielin, K., et al. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2001;13:1143-1147. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11711768/

En dubbelblind studie på 40 patienter med IBS-symtom som smärta, gasbildning, förstoppning eller diarré. Efter 4 veckor rapporterade alla i gruppen som fick Lactobacillus plantarum DSM 9843 mindre smärta. Det fanns också en tydlig trend mot en bättre avföringsfrekvens i den aktiva gruppen. 95 % av patienterna i DSM 9843-gruppen rapporterade mindre IBS-problem – att jämföras med att endast 15 % i placebogruppen upplevde en förbättring. Dosen av DSM 9843 som användes motsvarar dosen i 4 kapslar triGUT. Men triGUT innehåller kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

Nobaek, S., et al. Am. J. Gastroenterol. 2001; 95:1231-1238. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10811333/

I denna dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studie ingick 60 deltagare med IBS- symtom. Studien som pågick i 4 veckor visade att smärta och flatulens symtom minskade signifikant hos IBS- patienter med Lactobacillus plantarum DSM 9843 jämfört med placebo. Vidare har DSM 9843 visat sig vara närvarande i alla aktiva rektala gruppbiopsier. Dosen som gavs motsvarar dubbeldos jämfört med den dos som finns i triGUT. Men triGUT innehåller även en kliniskt fastställd dos av ytterligare 2 väldokumenterade bakterier för IBS och liknande mag- och tarmproblem.

 Minskade diarréer:

Aggarwal S, et al. Indian J. Med. Res. 2014;139(3):379-85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4069731/

Randomiserade kontrollerade studier i utvecklade länder har rapporterat fördelar med Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 vid behandling av akut diarré. Studieresultaten visade att användningen av ATCC 53103 hos barn med akut diarré resulterade i kortare varaktighet och snabbare förbättring av avföringskonsistensen jämfört med kontrollgruppen. I denna öppna studie på 200 barn under 6 år med diarréer gavs antingen GG ATCC 53103 eller ingenting tillsammans med standardbehandling för diarré. Den grupp som fick GG ATCC 53103 hade signifikant snabbare tillfrisknande. Dosen som gavs var fem gånger högre jämfört med den dos som finns i triGUT. Men som visats i tidigare studier är den dos som finns i triGUT tillräcklig (Saxelin, M)

Hilton E, et al. J. Travel Med. 1997;4(1):41-43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9815476/

En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 245 finländska resenärer som fick antingen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 eller placebo. Studien visade att i den grupp som fick ATCC 53103 halverades antalet diarréer.  Dosen som användes är samma som finns i triGUT.

Annons

ACF Type: image

Annons

ACF Type: image